The Fall of Edom

Rabbi Shapira noemt The Fall of Edom anders van inhoud dan zijn vorige boeken. Gingen deze over de dagen van de Messias, dit boek is geschreven na 7 oktober 2023, de dag van het afschuwelijke drama dat zich buiten Gaza voltrok. De wereld is voorgoed veranderd. De vraag is nu: what is next? Hoe kunnen we de gebeurtenissen in Israël duiden in profetisch perspectief?

De vijgenboom

Het Hebreeuwse woord ketz (einde) hoeft ons niet af te schrikken. Nu de wereld aan de rand van vernietiging staat en Israël in grote nood is geraakt, is Gods ultieme wens voor de hele mensheid om ons ’terug te winnen’. In het Judaïsme wordt gesteld dat de tijd van het einde in principe verzegeld is. Een van de uitleggingen daarbij is, dat als alles van tevoren al vast staat, het onmogelijk is de timing te kunnen beïnvloeden. Staat er niet geschreven in Jesaja 60 dat de dingen zich zullen verhaasten? In het boek worden regelmatig citaten van rabbijnen ingevoerd. Maimonides, een bekende middeleeuwse rabbijn, sloot echter niet uit dat tegen de tijd van het einde deze ‘verzegeling’ opgeheven kan worden. Yeshoea sluit hierbij aan als hij wijst op het uitlopen van de vijgenboom als een signaal van het naderend einde.

Chutzpah

Rabbi Shapira ziet de wereld zich in de ‘vijfde versnelling’ voortbewegen, met een explosie aan informatie en door kunstmatige intelligentie (AI). De tijdsversnelling is een van belangrijkste signalen van de komst van de Messias. Vanaf 1948, de vestiging van de staat Israël ging de wereld naar een hogere versnelling en in 1967 met de verovering van Jeruzalem weer naar een volgende. En nu zitten we in wat de schrijver noemt ‘het laatste hoofdstuk’ wat zal leiden tot de komst van de Messias.

Uit de Talmoed wordt geciteerd dat vlak voor de dagen van de Messias ‘zowel brutaliteit als inflatie zullen toenemen, en de regering zich verwerpelijk zal gedragen.’

Chutzpah zoekt de waarheid uit te bannen

Bepaald geen valse profetie! Deze generatie is meer dan ooit vol van chutzpah (letterlijk: uit de mond) oftewel brutaliteit.
Als een virus vult de hele wereld zich met een rebellerend gevoel van trots, arrogantie, narcisme en zelfverheerlijking. Een statistiek geeft aan dat de stoornis narcisme verdrievuldigd is in vergelijking met de jaren ‘80 van de vorige eeuw. Jesaja 59:15 wordt aangehaald waar staat dat de waarheid ontbreekt. Chutzpah zoekt de waarheid uit te bannen en geeft er een nieuwe definitie aan naar eigen smaak en goeddunken. Het loslaten van de absolute waarheid en tora leidt ertoe dat er een geest van waanzin opkomt waarbij de satan vrij spel krijgt.

Naastenliefde

Hoe behoren wij deze dagen van chutzpah door te brengen? De schrijver wijst op de houding van Jozefs broer Juda, die zich garant stelde voor de kleine Benjamin. Het hele plaatje van Juda en Jozef toont een beeld van de terugkomst van Yeshoea. De acties van Judah lijken op die van Yeshoea die Zijn leven gewillig gaf voor zijn vrienden. Wat ons te doen staat is eenvoudigweg het uitvoeren van de opdracht ‘heb je naaste lief als jezelf.’
Zowel negatief gedrag zoals kwaad spreken, ongegronde haat of gierigheid als positieve daden, beïnvloeden beide het einde. Daden van grote (onverdiende) naastenliefde en het praktiseren van de Tora stellen ons in staat de komende dagen te overwinnen en ons voor te bereiden op de komst van de Messias.

Volharden

Evenals in zijn vorige boeken wordt opnieuw het geloof in de Opname tegengesproken. Deze is vaak ingegeven door angst om de komende dagen tegemoet te zien.
We krijgen de opdracht om te volharden tot het einde volgens Mattheus 24:12. Het Griekse woord hypomeno betekent zeker geen vluchten of verplaatsen maar volharden waarbij volgens de tekst de grootste obstakel ‘koude liefde’ is.

Het praktiseren van naastenliefde helpt ons te komende tijd te overwinnen

Brandende doornstruik

In Exodus lezen we de passage waar Mozes in de woestijn iets merkwaardigs ziet opdoemen. Een struik die in lichterlaaie staat maar gek genoeg niet verbrandt. Het boek geeft meerdere betekenissen aan dit fenomeen. De struik stelt de doornige naties en tevens satan voor, en Israël wordt gesymboliseerd door het vuur, zoals Obadja 1:18 zegt: ‘Het huis van Jakob zal vuur zijn en het huis van Jozef vlam.’ Israël zal de eindstrijd (Gog en Magog) overwinnen.

De vlammen worden in dit opzicht ook vergeleken met de strijd tegen onze verkeerde natuur, in het Hebreeuws de ‘jetser hara’ genoemd. Tegelijk is het woord lahav (vlam) geworteld in het woord voor ijver of enthousiasme (hitla’avut). ‘Laat uw ijver niet verslappen, maar dien de Heer vol enthousisme’, Romeinen 12:11. Zonder ‘vurige’ focus op goede daden, en extatische strijd tegen onze eigen kwade neiging, zal de tegenstander ons verteren in deze laatste dagen.

Eenheid in Israël

Wat is het doel van de weeën? Het is misschien voor velen moeilijk te verteren, maar de huidige calamiteiten waaronder ook de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en het gebeuren van 7 oktober, hebben als doel de aandacht te trekken van het Joodse volk om terug te keren naar God en het verwelkomen van de Messias: ‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.’ Helaas is de ervaring dat de situatie dan altijd eerst aanzienlijk moet verslechteren.

De huidige calamiteiten hebben als doel de aandacht van Israël te trekken

Israël is op dit moment tot op het bot verdeeld. Rabbi Shapira ziet het boek Exodus als een spiegel voor de komende verlossing met de Messias als tweede Mozes. Evenals toen zijn er nu twee tegengestelde krachten aanwezig in Israël. Een gelovig deel die de Joodse levenswijze wil handhaven en een ongelovig humanistisch deel. Deze twee groepen die nu tegenover elkaar staan zullen tot eenheid moeten komen teneinde Egypte(Edom) te kunnen verslaan. Vereniging is niet mogelijk zonder eenheid. Daarom gaan ze nu beide door de verdrukking, totdat ze door alle verguizing, verwerping en isolatie door de hele wereld inclusief Amerika(!) dusdanig gezuiverd zullen worden en zullen roepen tot G’d en koning Messias.

Psalm 83

Gaat momenteel psalm 83 in vervulling? Het lijkt nog iets te vroeg. Shapira ziet nu wel het beeld uit Psalm 82 in vervulling gaan, waar het gaat over corrupte rechters. Het gaat hierin zowel om de houding van de volken als binnen Israël zelf. Het ontwrichte rechtssysteem, de ruzie tussen hen die kiezen voor liberalisering en degenen die de Joodse standaarden wilden handhaven, hebben er zelfs toe geleid dat Hamas op 7 oktober de grens door gekomen is.

In Psalm 83 wordt God voor de laatste keer opgeroepen om op te treden voordat de laatste oorlog die bekend staat als Gog en Magog begint (Ezechiel 38 en 39). Psalm 83 is een overzicht zoals de wereld eruit ziet vlak voor de komst van de Messias. Het gaat hier, net als in Psalm 2 en in de profetie van Obadja steeds over hetzelfde gebeuren maar vanuit diverse posities bekeken. Het doel van satan is om Israël van de aarde te vegen omdat zij de waarheid vertegenwoordigt. Alle demonische machten en volken komen in vergadering bijeen en zijn het daarover eens, Psalm 83:4. Het gaat hen erom de leugen te laten zegevieren op aarde. Tenslotte zullen ze roemloos ten onder gaan, alvorens tevergeefs te hebben om genade, vers 18. Het is onmogelijk dat zij kunnen blijven leven waar de Eeuwige zich manifesteert!

Profetie Obadja

De tweede helft van het boek is helemaal gewijd aan het korte bijbelboek Obadja. Obadja was een bekeerde Edomiet die zich aansloot bij het Joodse volk. Dit bijbelboek is uniek, aangezien een niet-Jood zijn boodschap richt aan heidenen.

Edom moet niet gezien worden als land of gebied maar als een spirituele macht onder invloed van de tegenstander. Edom wordt door veel Joodse commentatoren als het christendom gezien. De schrijver maakt echter met nadruk onderscheid tussen enerzijds het instituut en anderzijds zij die zich binnen het christendom met Israël verbonden weten. Het hele boek Obadja bevat zowel een waarschuwing als een oproep om terug te keren: de banden met Rome (Edom) verbreken ten gunste van Yeshoea en het volk Israël die feitelijk een eenheid zijn.

Het geheim van Obadja’s profetie is een overblijfsel uit de volken

Christenen wereldwijd waarvan er velen suf of onverschillig zijn, moeten overeind komen en partij kiezen aangaande het topic Israël. In vers 1 roept Obadja een ציר, ofwel het overblijfsel op zich te bekleden met de kracht van de Messias zoon van Jozef. Het Joode volk representeert Messias zoon van David. Deze twee zullen een worden. Het ‘geheim’ van Obadja’s profetie is gelegen in dit overblijfsel uit de volken die zich ontdoen van de banden met Ezau.

Edom is een andere naam voor Ezau welke ook ‘perfectie’ kan betekenen. De verleidende hoofdzonde van Ezau is arrogantie omdat hij perfect dacht te zijn. Vers 3: ‘Door je hoogmoed heb je je laten verleiden: hoog woon je, hoog in de rotskloven, daar heb je je huis gebouwd, en je denkt: wie haalt mij naar beneden?’ In het boek noemt de schrijver het tragisch zoveel Christenen te zien met overdreven en trots geloof in hun redding en de ‘rapture’ waardoor ze aan de oordelen menen te kunnen ontkomen.

Wat kiezen wij

Satans grootste zonde is het vervangen van G’d en de Messias. Velen zijn in de val getrapt van de vervangingstheologie. Iedereen die zich tegen Israel verzet valt in feite onder Edom. ‘Aan welke kant staan wij nu?’ vraagt de schrijver tenslotte.

‘Kies Zion, kies Jacob en kies ervoor je met de Messias te vereenzelvigen nu het nog kan. Verwerp de vervangingstheologie, dispensationslisme en werp arrogantie en trots ten opzichte van het Joodse volk. Wie ben ik in de laatste dagen? Zonder twijfel zal je verwelkomt worden in het leger van de Messias hier, vandaag, nu! Laten we de strijd aangaan!’

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *