Het Rebekka Overblijfsel

´Dit is ongetwijfeld het belangrijkste boek sinds de heropleving van het Messiaans Jodendom’, schrijft voorganger Matt Mc Keown uit Texas.

´Zet je schrap´ schrijft voorganger Mark Biltz: ´Op meerdere plekken in de bijbel lezen we dat God de hemelen en de aarde zal doen schudden. Dit boek van rabbi Shapira zal de aarde ook doen schudden en het effect daarvan zullen we zowel in de kerk als in de de synagoge merken.´

Itzhak Shapira, geboren in Israël, groeide op in een traditioneel Joodse familie. Na een lange zoektocht in onder meer Joodse commentaren, vielen de ‘schellen van zijn ogen’ en kwam tot levend geloof in Messias Yeshua(Jezus). Hij schreef in 2013 ‘The return of the Kosher Pig’ en in 2020 ‘The Besorah according to COVID-19’. In 2015 richtte hij leerhuis Yeshivat Shuvu (keer terug) op dat al in meer dan 50 landen actief is. Zijn spraakmakend boek ‘The Rivkah remnant’ is inmiddels al in diverse talen uitgegeven, waaronder begin dit jaar in het Nederlands.

De schrijver wijdt een groot deel van zijn boek aan de manier van omgaan met profetie, gezien vanuit Joods perspectief. Zo stelt hij met nadruk dat er na de tijd van Zacharia en Maleachi geen profeten meer zijn. Slechts een ‘echo’ (Hebreeuws: bat kol) hiervan kan door sommigen nog gehoord worden. Hoewel de Heilige Geest wel op mensen kan rusten, waarschuwt hij om zich vandaag geen profeet meer te noemen. Volgens de Joodse wijzen keert de profetie pas weer terug naar het Joodse volk in de dagen vlak voor de komst van de Messias. Shapira schrijft dat de bat kol duidelijk tot hem gesproken heeft over de komende dagen en opent daarom ‘bevreesd en met ontzag’ de deur van profetie.

Tora vormt basis van profetie

De tora vormt de basis voor alle profetie, met de grootste verzameling profetieën over de komst van de Messias in zich. Mozes was de grootste profeet die ooit geleefd heeft, volgens Deuteronomium 34:10. Iedere profetie die niet consoneert met de woorden van de tora is per definitie niet betrouwbaar, zelfs als deze komt uit een ander gedeelte van de bijbel. Profetie begint niet pas in het boek Openbaringen, maar al bij Mozes. Zijn 5 boeken moeten niet allereerst gezien worden als verslagen over het leven van de aartsvaders of een systeem van wetten en regels, maar voornamelijk als woorden van profetie over de komende Messias en de uiteindelijke verlossing van Israël. In Lukas 24 heeft Yeshoea het dan ook over ‘alles wat over Mij is geschreven in de de Tora van Mozes……’ Ook Filippus benadrukte het belang dat hij Yeshoea allereerst gevonden had in de geschriften van Mozes.

Het gedrag van de aartsvaders staat model voor hun nakomelingen. Al hun ervaringen worden gezien als voorlopers van de ervaringen van het Joodse volk als geheel. De bijbel is dan ook geen lineair maar een cyclisch boek.

Verborgen potentie in Ezau

Itzhak Shapira stelt dat de tora vol staat met profetische verhullingen en metaforen. Zo mist het Hebreeuwse woord toledot (generaties) in Genesis 25 opzettelijk een letter ‘wav’ (verbinding), welke wij in onze generatie kunnen toevoegen door hemel en aarde te verbinden(verzoenen). In hetzelfde hoofdstuk lezen we over de geboorte van Jakob en Ezau. Jakob staat model voor het Joodse volk, Ezau voor het christendom. De naam Ezau(Esav) mist in het Hebreeuws de letter ‘jod’, de tiende letter die representatief staat voor de 10 geboden, wegens geestelijke onverschilligheid in zijn leven. De letters van Ezau hebben overigens exact dezelfde letters als de naam Yeshua(!) Dit impliceert dat er een verborgen, heilige potentie in het christendom verborgen zit, wat nu tevoorschijn moet komen. Citaat: ‘Ezau die een onbelangrijke rol lijkt te hebben in het verhaal van de redding van Jakob, heeft een centrale rol in de redding en volheid van zijn broer Israël.’

Het Overblijfsel dat de Messiaanse reis onderneemt, kan de wederkomst bespoedigen

‘Eliezers’ hebben de sleutel

De geschiedenis van Rebekka (Rivkah) en Izak vormt de kern van het boek. De schrijver ziet het huwelijk van Izak en Rebekka als een metafoor voor het ´huwelijk´ tussen het Joodse volk en een overblijfsel (zij die bereid zijn uit te treden) van niet-Joodse gelovigen in de eindtijd. Eliëzer, die in opdracht van Abraham op pad ging om een vrouw voor Izak te zoeken, staat profetisch voor de Messiasbelijdende Joden. Deze Eliëzers, die er volgens de schrijver helaas veel te weinig zijn, kunnen een onmisbare, begeleidende functie vervullen, door een handreiking te doen aan gelovigen het ‘normatieve christendom’, omgeven met duister, achter zich te laten en zich aan te sluiten bij het huis van Israël. Van iemand die de rol van Eliëzer op zich neemt, wordt dan wel verwacht dat hij het authentieke Jodendom volgt. Volgens Rabbi Shapira hebben zij de sleutel tot verlossing van heel Israël in handen. Hun taak is het leren van ‘halacha’, het Joodse pad te blijven volgen in het doen van de mitswot (goede daden) met de kracht van Yesjoea.

Rabbi Shapira ziet sommigen op weg gaan zonder zicht op hun reisdoel. Het houden van tora is omwille van de bruidegom en niet voor je zelf. Zo zijn er sommigen die een andere kalender hanteren met feesten en vastendagen op een andere dag dan het huis van Israël. Ze zijn onderweg naar de verkeerde bruiloft met olie die op zal raken, Mattheus 25:8. Het Messiaans Jodendom heeft de roeping om te ’trouwen’ met het overblijfsel van het christendom en de grootste uittocht in de menselijke geschiedenis voor het bereiden. Dit is wat Jesaja zegt: ‘Vele volken zullen opgaan en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob…..’

De wederkomst bespoedigen

‘Elech’! ‘Ik ga!’ was het dappere antwoord van Rivkah, in weerwil van broer Laban en vader Bethuel die verwoede pogingen deden om haar tegen te houden. Bepaalde teksten binnen dit verhaal laten zien dat Rebekka met haast uit haar ouderlijk huis van afgoderij en occultisme ging. De bereidheid die Rebekka toonde door met Eliëzer mee te gaan, versnelde het huwelijk met Izak. Zo kunnen ook zij die uit het kerksysteem komen en de Messiaanse reis ondernemen, de wederkomst bespoedigen(!) met een verwijzing naar 2 Petrus 3:12: ´Verwachtende en haastende….’

Overigens moet dit alles wel in liefde en met zorg gebeuren, zoals Shapira elders zegt. Niemand moet gedwongen worden! Ook bij Rebekka was het een eigen keus. Bovendien mag niemand hatelijke gevoelens koesteren of een neerbuigende houding hebben richting de kerk. Volgens Shapira is het nieuwe ‘huwelijk’ tussen ‘Izak’ en ‘Rebekka’ een voorwaarde voor de komende verlossing. Komt deze eenheid niet of onvoldoende op gang, dan kan de wederkomst niet komen, of flinke vertraging oplopen.

Niet evangeliseren maar voorbereiden

Rebekka hielp Izak compleet te maken. Er staat in Genesis 24:63 dat Izak naar het veld ging om te bidden. Shapira merkt hierbij op dat het woord ‘siach’ wat in veel vertalingen met bidden vertaald wordt verwant is aan Mashiach(Messias). Feitelijk was Izak op zoek naar zijn eigen verlossing. De tekst vervolgt: ‘Hij sloeg zijn ogen op en zeg daar kamelen aankomen.’ Hij vond de Messias in Rebekka! Dit houdt dus in dat het Joodse volk zowel als de bruid elkaar moeten opzoeken, elkaar tot volkomenheid brengen om de verlossing te bespoedigen. Denk hierbij ook aan de bekende tekst van Paulus in Romeinen 11: ….’totdat de VOLHEID van de heidenen zal ingaan’.

Het Joodse volk en het Overblijfsel uit de volken moeten elkaar tot volkomenheid brengen

Citaat: ‘De gedachte dat het normatieve Jodendom geen rol zal spelen in de de volledige verlossing is ten diepste verkeerd. Alle partijen hebben een essentiële rol in het verlossingsplan. Als het Messiaanse Jodendom de rol van Eliezer op zich neemt, moeten de volken veranderd worden in Rebekka. Maar het is Izak zelf- de Joodse wereld – die geroepen is om het ultieme ‘welkomst comité’ te worden voor het complete enten van het overblijfsel. De Joodse wereld moet zich bezighouden met de ‘Tora van Leven’ en zich voorbereiden op de ‘Tora van Genade’ die ze ontvangt als Rebekka arriveert en geënt wordt. Vandaag moet het overblijfsel het Joodse volk uitdagen om de essentie te zoeken die in elke letter van de tora wordt gevonden, namelijk de Messias. Het is niet aan het overblijfsel om de Joden te ‘evangeliseren’. De volken hebben de opdracht om de Bruidegom voor te bereiden op de eenwording met Zijn ‘buitenlandse bruid.’

Fluitspel op de markt

Het Rebekka Overblijfsel is niet een boek dat je op een verloren avond helemaal uitleest en daarna voorgoed in de boekenkast stopt. Er is (her)leestijd nodig om deze materie je te laten doordringen. Maar zeker voor degenen die zich rekenen tot de Messiaanse beweging acht ik het een must-read. Ik kan me voorstellen dat het voor iemand zonder enige kennis van de Hebreeuwse taal lastig kan zijn, en toch kan volgens mij iedere lezer de boodschap van dit boek begrijpen.

Wat mijzelf betreft, heeft de inhoud van het boek me erg aangesproken. Hierin beluister ik het ‘fluitspel op de markt’ waarop je bijna zou gaan dansen, Mattheus 11:16. Iedere onbevangen lezer moet volgens mij wel (heimelijk) toegeven dat dit een bijzonder boek is. Graag sluit ik me aan bij de citaten van beide voorgangers zoals ik hierboven begon. De tijd van Elia is aangebroken! Het kleed van een Joods man wordt vastgehouden.

‘Wie een oor heeft, laat hem horen wat de Geest tot de Gemeente zegt!’

Het Rebekka Overblijfsel is verkrijgbaar via de site nl.shuvu.tv of gewoon in de boekwinkel

3 reacties

 1. Sjalom Kees,

  Welk pad ben jij nu toch opgegaan? Een door zichzelf benoemde (enige) profeet, die Gods Woord naar eigen inzichten uitlegt, volgen? Dit pad, van de Schrift allegorisch uit te leggen, is de grote verblinding van het christendom geworden en zal ook nu blijken een voorwendsel om een ‘valse leer’, lees ‘eigen uitleg’ te kunnen invoeren.

  • Graag verneem ik van u wie die zelfbenoemde profeet is? Waarom dat is? Waarom deze zelfbenoemde profeet de schrift naar eigen inzicht uitlegt en waarom hier een eigen leer/ eigen uitleg wordt ingevoerd.
   Ik ben maar een simpele ziel en leer graag van de “grote” Wim.
   Waarbij ik overigens uitga van het feit dat u het boek gelezen heeft en daarbij een gefundeerde opinie kunt neerleggen.
   Anders vrees ik past hier maar één ding en dat is gepaste stilte……………….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *